Általános Szerződési Feltételek

I. Felek

1. Szolgáltató

Név: Cserta Alexandra egyéni vállalkozó

Székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 50. 2.em 4.ajtó

Bemutatóterem és Rendezvénytér: 1068 Budapest, Szófia u. 18.

Nyilvántartási száma: 51788722

Adószám: 68467779-1-42

Statisztikai számjel: 68467779 – 7410 – 231 – 01

E-mail cím: info@kivulbelulboldogsag.hu

Számlavezető bank: Gránit Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12100011-17891880

2. Felhasználó

 1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).
 2. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

II. ÁSZF célja, hatály és közzététele

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
 4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
 5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a kivulbelulboldogsag.hu/aszf címen.
 6. Jelen ÁSZF 2019. augusztus 16. napjától határozatlan ideig szól.

III. A Szolgáltatás


OKTATÁS FELÜLET


1. Szolgáltatás leírása

Az oktatas.kivulbelulboldogsag.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

2. Regisztráció

 1. Az oktatas.kivulbelulboldogsag.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.
 2. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.
 3. A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.
 4. A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.
 5. Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.
 6. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3. Díjfizetés

 1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.
 2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.
 3. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.
 4. A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel, illetve banki átutalással.
 5. A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

4. A szolgáltatás használata

 1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.
 3. Az oktatas.kivulbelulboldogsag.hu oldalon található minden tartalom Cserta Alexandra e.v. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
 4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
 6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

RENDEZVÉNYTÉR


1. Adatszolgáltatási kötelezettség

 1. A Szerződés megkötését megelőzően a Helyiségbérlő köteles megadni a Személyes Adatait. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg, az ilyen Helyiségbérlő köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait.
 2. Kívül Belül Boldogság és a Helyiségbérlők e-mailen küldött árajánlatban vagy Eseti Szerződésben (emailben) állapodnak meg egymással a Bérleményekre, azaz a rendezvénytérre és/vagy a tárgyalóra vonatkozó bérleti szerződésük speciális feltételeiben, a Bérlemény és a kapcsolt szolgáltatások specifikumaiban, mint pl. a helyiség megnevezése, berendezése, a bérleti idő, bérleti díj, catering stb.
 3. Az Eseti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF alábbi rendelkezései az irányadók.

2. Bérlemény

 1. A Helyiségbérlők a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Felek megállapodásának megfelelően kötelesek használni, annak állagát megóvni és a bérleti idő lejáratakor a Bérleményekből a bevitt tárgyait kiüríteni és a Kívül Belül Boldogság részére a Bérleményt átvételi állapotában visszaadni. Kívül Belül Boldogság nem vállal felelősséget az el nem szállított vagyontárgyakért.
 2. A Helyiségbérlő a Bérlemény nem szerződésszerű, vagy rendeltetésellenes használatából eredő kárt a Kívül Belül Boldogság felszólítására haladéktalanul megtéríti Kívül Belül Boldogság-nak, függetlenül attól, hogy a kárt maga a Helyiségbérlő, vagy a rendezvény egyéb résztvevője okozta.
 3. A Helyiségbérlő nem jogosult a Bérleményt albérletbe adni, valamint  vendégein és tárgyaló partnerein kívül a Bérleménybe harmadik személyeket beengedni.
 4. A Helyiségbérlő által a Bérleménybe bevitt eszközökért a Kívül Belül Boldogság felelősséget nem vállal.
 5. A Helyiségbérlő tudomásul veszi, hogy a Kívül Belül Boldogság Rendezvénytér területén, beleértve a Bérleményt, tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Kívül Belül Boldogság Rendezvénytér első bejáratától minimum 5 méteres körzetben nem lehet dohányozni.
 6. Helyiségbérlő a bérletet írásban e-mail útján tudja megerősíteni. Kívül Belül Boldogság az emailben történő visszajelzést hivatalos foglalásnak tekinti.
 7. A Helyiségbérlő az Eseti Szerződésben megállapodott bérleti és szolgáltatási díjat egy összegben az ott megjelölt határidőre köteles átutalni a Kívül Belül Boldogság (Cserta Alexandra e.v.) bankszámlájára vagy a helyszínen kézpénzben pontos összegben kiegyenlíteni. A fizetési módot minden esetben előre köteles jelezni a Helyiiségbérlő.
 8. A Tárgyalóhasználati Szerződést kötő Szerződő Ügyfél a munkanapokon 8:00 és 20:00 óra közötti időszakra eső tárgyalóhasználatért az Árjegyzék szerinti díjat, míg az azon kívüli időszakra eső tárgyalóhasználatért az Árjegyzék szerinti díj 120 %-át köteles megfizetni.
 9. Amennyiben a Helyiségbérlő a létrejött rendezvényhelyiségre vonatkozó bérletet bármely oknál fogva a rendezvény kezdő időpontját megelőző (5) öt napon belül lemondja, meghiúsulási kötbérként a megállapodott bérleti díj 50%-át fizeti ki. A rendezvényt megelőző (48) órán belül történő lemondás esetén pedig a bérleti díj 100 %-a kiszámlázásra kerül. Minden negyedévben egy ingyenes lemondási lehetőségre jogosult a Helyiségbérlő.
 10. Helyiségbérlő tudomásul veszi, hogy Kívül Belül Boldogság-nak jogában áll a rendezvény kezdő időpontja előtt legkésőbb (14) tizennégy nappal a rendezvényhelyiségre vonatkozó bérletet indokolási kötelezettség és cserehelyiség biztosítása nélkül, egyoldalú nyilatkozatával lemondani.

3. Szerződő Ügyfelek nyilvántartása, adatkezelés

 1. Helyiségbérlő az e-mailen küldött árajánlat elfogadásával vagy az Eseti Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kívül Belül Boldogság a cég márkanevét mindenkori honlapján referenciaként feltüntesse.
 2. Kívül Belül Boldogság jogosult a vele Szerződést kötő Helyiségbérlő Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól – valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Személyes Adatairól – (a jelen pont alkalmazásában együttesen: Adatok) nyilvántartást vezetni. A Helyiségbérlő a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak esetleges következményeiért az érintett jogi személy vagy más szervezet Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
 3. Kívül Belül Boldogság az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 1 (egy) évig jogosult kezelni. Kívül Belül Boldogság az adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át. Kívül Belül Boldogság a számlázással kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult a Közösségi Tagok Adatait az e körben Kívül Belül Boldogság részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.
 4. Kívül Belül Boldogság a Bemutatóterem és a Rendezvénytér területén a vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtet. Helyiségbérlő, valamint a Kívül Belül Boldogság Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a Bemutatóterem és rendezvénytér területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Kívül Belül Boldogság a Helyiségbérlőről a Bemutatóterem és a Rendezvénytér területén kép-, hang-, illetve videofelvételt rögzítsen, azt legfeljebb 3 (három) munkanapig tárolja, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon felhasználja.

4. A Bemutatóterem és Rendezvénytér területén készült kép- és videofelvételek marketing célú felhasználása

 1. Helyiségbérlő, valamint a Kívül Belül Boldogság Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a Rendezvénytér és Bemutatóterem területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kívül Belül Boldogság a Helyiségbérlőről a Rendezvénytér és Bemutatóterem területén kép-, és videofelvételt rögzítsen, és azokat a Kívül Belül Boldogság által nyújtott Szolgáltatások reklámozása céljából, további korlátozás nélkül felhasználja. A fentiek szerinti kép-, illetve videofelvétel jelen pont szerinti tényleges felhasználása esetén az azon szereplő személy sem jogdíjra, sem más ellenértékre nem jogosult.

5. Kapcsolattartás

 1. Felek elsősorban elektronikus levelezés (e-mail) útján tartják a kapcsolatot. A Helyiségbérlő köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a Kívül Belül Boldogság részére. A Kívül Belül Boldogság elektronikus elérhetősége: szandra@kivulbelulboldogsag.hu. Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fentiek szerint megadott e-mail címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.
 3. A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
 4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

V. Felelősség

 1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 4. A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.
 5. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

VI. Rendszeres karbantartás

 1. A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és  a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.
 2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
 3. Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.
 4. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.
 5. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@kivulbelulboldogsag.hu
 6. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VII. Adatkezelés

 1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.
 2. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 3. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás  technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
 4. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

VIII. Elállási jog, jótállás

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.
 2. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

IX. Szerződés megszűnése

 1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatá Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.
 2. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

X. Vis maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XI. Záró rendelkezések

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
 3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XII. Kapcsolattartás

 1. A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: info@kivulbelulboldogsag.hu
 2. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.
 
blank

Szeretnél egy rendezett otthonban élni?

Tippek, motiváció a mindennapokhoz